ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

 1. Срокът на гаранцията тече от датата на закупуване
 2. Задължително да се спазват указанията в гаранционната карта и поясненията на техническите лица, тествали уреда.
 3. Повредите, възникнали през гаранционния срок се отстраняват безплатно в сервиза на фирмата на адрес: гр. София, ж.к. Надежда 1, бул. “Хан Кубрат” №7 до 30 дни съгласно чл. 113, ал. 2 от ЗЗП. Гаранционното обслужване от специалисти на фирмата и фирмен транспорт се извършва в рамните на околовръстното шосе на гр. София. Срокът за ремонта се прибавя към гаранционния срок (съгл. ЗЗП чл. 123, ал. 2)
 4. Фирмата не поема гаранция при ползване на уреда не по предназначение.
 5. Преди включването и употребата на уреда да се спазват следните условия:
  • Уредът се включва задължително в занулен контакт;
  • Забранено е ползването на удължителите, ако захранващият кабел е къс, трябва да бъде подменен от правоспособен техник;
  • Уредът трябва да е нивелиран;
  • След транспортиране и преместване в помещение с различна температура да не се включва 24 часа (необходимо време за темпериране!)
  • за нормална работа на уреда е необходима околната температура от 16оC до 30оC (да не се оставя да работи на остъклени балкони, навеси и други);
  • при спиране на ел. ток уредът да се изключи и да се включи отново след стабилизиране на напрежението в мрежата;
  • Забранено е поставянето на съдове с течности върху уреда;
  • Уредът да се транспортира изправен или наклонен по указание на техническото лице;
  • За почистване при размразяване да не се ползват остри и твърди предмети;
  • Почистването да става с влажна кърпа (вътре), с прахосмукачка или метла (отвън) и в никакъв случай с течаща вода (с маркуч)!
  • За перални машини
   • Да не се допира с мокри ръце и боси крака
   • Уредът трябва да се нивелира
   • Маркучът за чиста вода да е свързан към отделен кран
   • Маркучът за мръсна вода да не се удължава; същият да влиза в PVC тръба на не по-малко от 40 см от нивото на пода
   • Забранено е ползването в бани, в други влажни помещения и при околна температура под 10оC и над 50оC; да не се оставя на директни атмосферни влияния (дъжд, слънце и др.);
   • Уредът трябва да стои стабилно на четирите си крачета (да няма диагонално люлеене)
   • Да не се долива вода и препарати по време на работа;
   • Забранено е отварянето на уреда (горен и заден капак);
   • Забранено е въртенето на програматора по време на работа;
   • По време на гаранционния срок е забранено ползването на услугите на други технически лица;
   • Не подлежат на гаранционно обслужване пластмасовите и стъклени части по външната страна на уреда, както и повреди от небрежно товарене (БДС 2-01-76);
   • При понижено налягане на водата под 0.5 bar, при напрежение в мрежата под 190 V и над 250 V, фирмата не носи отговорност за възникнали проблеми в работата на уреда
 6. Не се приемат рекламации по вида на уреда.
 7. Не се признава гаранция при повреди от неправилно транспортиране и свързване към електроинсталацията (БДС 2-01-76), както и повреди, причинени от хлебарки и други гризачи.
 8. При неспазване на горните условия, фирмата не носи отговорност за възникнали дефекти.
 9. При неоснователна рекламация се заплащат транспортните разходи или отпада поддържането на гаранцията.
 10. За непотърсен уред в срок от 1 месец фирмата не носи отговорност.
 11. Съгласно наредбата за изискванията за пускане на пазара на ЕЕО и третиране и транспортиране на отпадъците от ЕЕО и изискванията на ЗУО е забранено изхвърлянето на уредите в общия поток битови отпадъци (чл. 7, ал. 1). За целта, излезлите от употреба уреди, закупени от СОРТИ-ВС се приемат на адреса на фирмата.